Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe. Mam nadzieję, że wszyscy docenia korzyści płynące z redagowania zawartości niniejszego portalu.

Z góry dziękuję za wszystkie cenne uwagi oraz przepraszam za pomyłki i błędy, które mogą się pojawić zwłaszcza w tym początkowym okresie uruchomienia portalu i wprowadzania wszystkich bieżących i zaległych danych.

Specjalne podziękowania kieruję do Pana Norberta Stadnika z firmy 4Multimedia, który opracował model informatyczny oraz graficzny tego portalu oraz dla wszystkich Sędziów komisarzy za cenne uwagi i wskazówki przy jego tworzeniu.

Wszystkim serdecznie dziękuję oraz zapraszam do dalszej współpracy nad tworzeniem i rozwojem niniejszego Krajowego Rejestru Postępowań Upadłościowych.

 

Klauzule informacyjna:


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:

 

I. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.krpu.pl jest Piotr Klempka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klempka Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rogoyskiego 34/45, 33-100 Tarnów, NIP: 8731034992, REGON: 850247165, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@krpu.pl, zwany dalej „Administratorem”.

 

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu informowania o przebiegu postępowań upadłościowych wobec upadłych dłużników.

 

III. Źródło danych osobowych:

Dane osobowe są pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z Monitora Sądowego i Gospodarczego, a także są przekazywane przez syndyków masy upadłości.

 

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych upadłego dłużnika obejmuje:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- miejscowość i województwo zamieszkania,

- dane dotyczące postępowania upadłościowego – data ogłoszenia upadłości, oznaczenie sądu, sygnatury, sędziego komisarza oraz syndyka.

 

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO:

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią polegających na informowaniu o ogłoszeniu upadłości oraz przebiegu postępowania upadłościowego.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

VIII. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 

  • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@krpu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. I.

X. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w programie lojalnościowym.

 

XI. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celach profilowania.