Konkurs ofert - działka gruntu

Opis oferty


Syndyk ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Doroty Siwki ogłasza drugi konkurs ofert na nieruchomość położoną w miejscowości Dalki przy ul. Osiedle Skalne. Przedmiotem konkursu ofert jest działka gruntu o powierzchni 1037 m2.
Konkurs ofert i sprzedaż będą prowadzone zgodnie z poniższym regulaminem:

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1037 m2, położonej w miejscowości Dalki przy ul. Osiedle Skalne, działka 40/12, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1G/00057051/1; najniższa cena sprzedaży to 90.000 zł.
II. Każdy z licytantów może złożyć jedną ofertę.
III. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane wyłącznie listownie w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9 października 2023 roku włącznie, na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Parus, ul. Tęczowa 4/2, 60-275 Poznań z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu działki – Dorota Siwka” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
IV. Oferty powinny zawierać:
• dowód wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 10% najniższej ceny sprzedaży nieruchomości na rachunek masy upadłości,
• oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
• w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
• pełne dane oferenta (w szczególności PESEL albo KRS, NIP, telefon, email).
V. Przystępujący do przetargu winien najpóźniej w ostatnim dniu terminu do składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty, wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 10% najniższej ceny sprzedaży nieruchomości na rachunek masy upadłości: Dorota Siwka, ul. Osiedle Skalne 7, 62-200 Dalki, nr rachunku: 87 1090 1447 0000 0001 5300 5511.
VI. Kaucję zabezpieczającą wpłaconą przez uczestnika, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zalicza się na poczet ceny sprzedaży; kaucja zabezpieczająca wpłacona przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po wyborze najlepszej oferty.
VII. Oferentami mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Do pomiotów zagranicznych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
VIII. Sprzedaż prowadzi Syndyk.
IX. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs ofert został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z nich. W razie wpływu więcej niż jednej najkorzystniejszej oferty, Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rundy składania ofert wśród oferentów, którzy te najkorzystniejsze oferty złożyli.
X. O wyniku konkursu ofert powiadomieni zostaną wszyscy oferenci.
XI. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione w każdym czasie.
XII. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie czterech miesięcy od wyboru oferty. Syndyk może przedłużyć termin do zawarcia umowy.
XIII. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu powyższego terminu.
XIV. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłaconą kaucję zabezpieczającą powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na rachunku masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
XV. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana przez Syndyka, uchyla się od zawarcia w ustalonym terminie umowy sprzedaży nieruchomości lub wpłaty całej ceny nabycia, traci on prawo nabycia nieruchomości, a wpłacona kaucja zabezpieczająca ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
XVI. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży na nabywcę przechodzą pożytki jakie przynosi nieruchomość oraz obciążenia wynikające z podatków i innych danin publicznych.
XVII. Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
XVIII. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
XIX. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanych nieruchomości, jak również nie udziela gwarancji ani rękojmi na rzeczy będące przedmiotem sprzedaży.
XX. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
XXI. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu terminu z Syndykiem, numer: +48 665 01 80 10 lub email: s.parus@parus.net.pl. W przypadku znacznego zainteresowania złożeniem oferty, syndyk wyznaczy jeden termin na oględziny nieruchomości.
XXII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach sprzedaży zastosowanie znajdą przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sposób składania ofert


opisany w regulaminie powyżej

Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Parus
ul. Tęczowa 4/2
60-275 Poznań
email: s.parus@parus.net.pl
tel. 665 01 80 10