Przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Trzebownisko (Powiat rzeszowski). Termin składania ofert do dnia 19 września 2023 r.

Opis oferty


Syndycy mas upadłości w postępowaniach upadłościowych prowadzonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Janiny Chmiel, Marcela Wolskiego oraz Alicji Pytko ogłaszają pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 625/15 o powierzchni 0,1079 ha oraz działki ewidencyjnej nr 625/16 o powierzchni 0,1078 ha położonej w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RZ1Z/00089037/1. Przedmiotowa nieruchomość należy do spadku po zmarłym Romanie Józefie Chmielu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie należny.

Sposób składania ofert


Termin składania oferty ustala się do dnia 19 września 2023 r. do godz. 15:00, na adres biura syndyka ul. Chłodna 2,
40-311 Katowice.

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 26.400,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości: 86 1090 2008 0000 0001 3086 9297.

Kontakt


Informacje na temat przetargu oraz regulamin przetargu wraz z operatem szacunkowym można uzyskać pod
nr tel. 690-089-009 oraz pod adresem e-mail: syndykmasyupadlosci@gmail.com

Pliki do pobrania

Zdjęcia