Konkurs ofert - wierzytelność w postępowaniu MG Invest sp. z o.o. - Termin składania ofert do dnia 4 października 2023 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości MG INVEST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt KR1S/GUp/23/2023 zaprasza do składania pisemnych ofert w drugim konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości MG INVEST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej 4.251.327,93 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przysługującej Spółce solidarnie od dwóch dłużników.


Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: KR1S/GUp/23/2023 na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 14 lipca 2023 r.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 620.262,10 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy).

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów kaucji w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 4 października 2023 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnych dodatkowych negocjacji nastąpią w dniu 5 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. św. Marka 7-9/2.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia negocjacji lub licytacji jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o wierzytelności, dłużnikach oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania kaucji czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. św. Marka 7-9/2, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Pliki do pobrania