Konkurs ofert na sprzedaż BMW 520i. Termin składania ofert do dnia 25 października 2023 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Sebastiana Selegi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż samochodu osobowego marki BMW model 520i (generacja oznaczona kodem fabrycznym E28), rok produkcji 1983, numer rejestracyjny KR2EC65, numer VIN: WBADK5100D9177881, pojemność silnika 2476 cm³, (110 kM), skrzynia manualna, przebieg około 160.000 km.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt KR1S/GUp/44/2023. Podstawą prawną sprzedaży ruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza samochodu wynosi 14.600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy).

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów kaucji w kwocie 1.460,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 25 października 2023 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnych dodatkowych negocjacji nastąpią w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. św. Marka 7-9/2.

Kaucja wpłacona przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłaconą kaucję, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty bez przeprowadzania dodatkowych negocjacji, jak również unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Kontakt


Samochód jest niesprawny (rozkręcony układ chłodniczy). Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania kaucji czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. św. Marka 7-9/2, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny samochodu możliwe są w Krakowie po ustaleniu terminu bezpośrednio pod numerem telefonu +48 882 901 697 w godzinach 9:00 – 15:00, ewentualnie za pośrednictwem kancelarii syndyka pod numerem telefonu (12) 623 54 21 lub pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Pliki do pobrania