Udział 1 z 2 w prawie własności domu w Libertowie. Termin składania ofert do 18 października 2023 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Magdaleny Krawczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części obciążonego prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 184/3 o powierzchni 0,0555 ha położonej w miejscowości Libertów, gminie Mogilany, powiecie krakowskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzona jest księga wieczysta numer KR3I/00022058/3. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny nr 78 przy ul. Jana Pawła II w Libertowie.

W części nieruchomości, składającej się w praktyce z dwóch połączonych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, aktualnie zamieszkuje prawdopodobnie rodzina współwłaścicielki. W stosunku do właścicielki drugiego udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KR3I/00022058/3 oraz właściciela drugiego, przylegającego i połączonego budynku, prowadzone są postępowania egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzatę Budnik.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 467/20/S na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 16 czerwca 2023 r. Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 115.500,00 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy).

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 11.550,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 18 października 2023 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 15 października 2023 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. św. Marka 7-9/2.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. św. Marka 7-9/2, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są wyłącznie z zewnątrz z ul. Jana Pawła II w Libertowie. W sprawie należy kontaktować się pod numerem telefonu (12) 623 54 21, ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl


Pliki do pobrania