Syndyk sprzeda pakiet dwóch wierzytelności

Opis oferty


Syndyk Masy Upadłości Bartosza Stelmaszka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XV GUp 111/20 sprzeda z wolnej ręki wierzytelności przysługujące masie upadłości wobec dłużników:

1. Iwony Stelmaszek: wierzytelność wynikająca z postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny sygn. akt II Ns 2151/14 o podziale majątku wspólnego małżonków, aktualne saldo należności głównej wynosi 256.552,00 zł plus odsetki, przy czym wymagalna kwota należności głównej wynosi 83.170,00 zł, natomiast część niewymagalna stanowi kwotę 173.382,00 zł, zgodnie z tytułem wykonawczym należnośc płatna jest w ratach po 2.627,00 zł do 10 dnia każdego miesiąca, następne 66 rat stanie się wymagalnych w kolejnych 66 miesiącach, wymagalność ostatniej raty zgodnie z tytułem wykonawczym przypada na styczeń 2029 r., przeprowadzono skuteczną egzekucję komorniczą rat od 2 do 14, począwszy od sierpnia 2022 roku do chwili obecnej dłużnik spłaca zobowiązanie bez udziału komornika w miesięcznych ratach po 2000,00 zł, zgodnie z tytułem wykonawczym wierzytelnośc jest zabezpieczona hipoteką przymusową do kwoty 410.000,00 zł na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW BY1B/00092208/6

za kwotę nie niższą niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

2. Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu- wierzytelność w kwocie 107.108,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego w związku z żądaniem ustalenia nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF nr 200804HL003559000167 z dnia 02.04.2008 r. zawartej z poprzednikiem prawnym dlużnika EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce. Należność objęta powództwem wytoczonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 10648/21, proces pozostaje na początkowym etapie postępowania w I instancji. Pierwszy termin rozprawy został wyznaczony na dzień 13.01.2025 r.

za kwotę nie niższą niż 64.000,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 0/100).

Cena uzgodniona z nabywcą winna zostać uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszty podpisania umowy sprzedaży wierzytelności ponosi kupujący. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informaci na temat przedmiotu sprzedaży prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 516-188-016 lub e-mail: biuro@upadlosci.bydgoszcz.pl

Oferty nabycia prosimy składać mailowo na adres: biuro@upadlosci.bydgoszcz.pl do dnia 22.09.2023 r.

Sposób składania ofert


e-mail: biuro@upadlosci.bydgoszcz.pl

Kontakt


kontakt telefoniczny pod nr 516-188-016
e-mail: biuro@upadlosci.bydgoszcz.pl